Sách Lịch sử - chính trị - văn hóa - tôn giáo

Giới thiệu

Học Tin học kinh tế tại National Economics University
Sống tại Hà Nội
Đến từ Hà Nội